اهداف و چشم انداز

مطالعه تطبیقی یکی از روش هایی است که الگوهای خودکار شده را از بین برده و امکاندریافت جدید از مسائل تاریخی رافراهم میاورد. هدف این نشریه بررسی تطبیی پدیدارهای تاریخی و فرهنگی در تمدن اسلامی از جهت دورنی آن – تطبیق درون تمدنی – و از جهت بیرونی آن – تطبیق یک پدیدار در تمدن اسلامی با سایر تمدن ها -  است. هدف این نشریه توسعه نگاه تطبیقی هم در روندها هم در رویدادها در عرض تاریخ است.

دغدغه های این نشریه عبارت اند از:

مطالعه عرضی پدیدار های تاریخی و فرهنگی در تمدن اسلامی

مقایسه پدیدارهای تاریخی و فرهنگی در تمدن اسلامی با سایر تمدن ها

واکاوی الگوهای خودکار شده ه وسیله پژوهش تطبیقی

سنجش زمان کیفی از طریق مقایسه تاریخی

مطالعه و پژوهش در عرصه های غیر سیاسی تاریخ مانند تاریخ اندیشه، تاریخ اجتماعی، زندگی روزانه و ...