بررسی تطبیقی چالش‌های انتقال اموات به مکان‌های مقدس میان شیعیان ایران و هند در دوره قاجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام

2 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شیراز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی چالش‌های انتقال اموات به اماکن مقدس میان شیعیان ایران و هند در عصر قاجار می‌باشد. پژوهش حاضر به روش کتابخانه‌ای و بصورت توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. براساس یافته‌های تحقیق شیعیان هند و ایران سعی در انتقال اجساد به شهرهای مشهد، قم و عتبات عالیات داشتند، اما با گسترش بیماری‌های مسری، دولت‌ها برای مقابله با انتشار بیماری، در نقاط مرزی اقدام به ایجاد قرنطینه نموده و از ورود اجساد آلوده جلوگیری نموده و ایرانیان و هندی‌ها در انتقال اجساد با چالش‌هایی نظیر پرداخت حق گمرکی، بازرسی اجساد، تهیه گواهی روبرو شدند. نوآوری پژوهش حاضر در بررسی تطبیقی باوری واحد میان دو جغرافیای متفاوت ایرانی و هندی می‌باشد. براساس نتایج تحقیق شیوع بیماری‌های مسری منجربه اعمال قوانین سخت در این زمینه شد و مردم به روش‌های گوناگون نظیر توسل به افراد بانفوذ، تهیه مدارک تقلبی برای اجساد و یا قاچاق به انتقال اموات به اماکن مقدس پرداختند.

کلیدواژه‌ها