مقایسة تطبیقی رویکرد آیت‌الله‌ کاشف‌الغطاء و آیت‌الله‌ کاشانی نسبت به بحران فلسطین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته تاریخ تشیع اثنی‌عشری دانشگاه ادیان و مذاهب قم.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم.

چکیده

چکیده: مطالعات تطبیقی و بررسی‌های مقایسه‌ای از جمله روش‌ها و عرصه‌های مطالعات تاریخی هستند که معرفت و دانش ما نسبت به ادوار مختلف و مسائل گوناگون تاریخی را افزایش می‌دهند. این مطالعات خاصه در تاریخ معاصر کاربرد ویژه‌ای دارد. مقاله حاضر در صدد است با بررسی، مقایسه و تطبیق دیدگاه و عملکرد آیت‌الله محمدحسین کاشف‌الغطاء و آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشان در بحران فلسطین، بخشی از میراث علمای شیعه در حفظ و صیانت از اسلام و مسلمین را ایضاح کند. روش مقاله حاضر کیفی و روش جمع‌آوری اسنادی و کتابخانه‌ای است، به این معنا که متکی به کاوش در اسناد و منابع، آراء و عملکرد علمای مورد نظر در مسئله و بحران فلسطین را احصاء و با ارزیابی آن‌ها، مقایسه تطبیقی اندیشه و عملکرد ایشان در مسئله مذکور را انجام داده است. از جمله نتایج پژوهش حاضر از این قرار است: کاشف‌الغطاء بحران فلسطین را مسئله جهان اسلام و دنیای عرب می‌دید و برای حل آن بیشتر به مراودات نخبگانی اتکا داشت. در مقابل آیت‌الله کاشانی مسئله فلسطین را در کنار مسایل ملی عرصه‌ای برای مبارزه با استعمار می‌دید و به شدت به همدلی عموم مردم برای مقابله با استعمار و همراهی با فلسطینیان تأکید داشت. با وجود این وجه مشترک رویکرد علمای مورد نظر در بحران فلسطین آن است که آن‌ها قدس و فلسطین را امانت الهی و قلب جهان اسلامی می‌دیدند که حمایت از آن دربرابر صهیونیست‌ها نه تنها وظیفه‌ای شیعی و اسلامی بلکه امری انسانی و بشری است.

کلیدواژه‌ها