تعداد مقالات: 6

3. مطالعه تطبیقی علل سیاسی و مذهبی شیعه‌ستیزی در جهان عرب (2000 تا2020 م)

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1400، صفحه 59-86

محمدرضا زارع خورمیزی


4. تحلیل تطبیقی اندیشه سیاسی شیخ مفید و جاحظ درباره حکومت و حاکمیت سیاسی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1400، صفحه 87-114

سعید کرمی


6. مقایسه رسوم اجتماعی ایرانی و هندی منعکس شده در دیوان شاعران ایرانی مهاجر به هند در دوره صفوی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1400، صفحه 141-179

ندا هنرمندی؛ محمدعلی رنجبر