نویسنده = �������� ���������������� ��������������